CNME voert ecologisch natuurbeheer uit in 25 stadsnatuurgebieden in de gemeente Maastricht waaronder de Hoge Fronten en het Jekerdal, en voor diverse opdrachtgevers en terreinbeherende organisaties in het Heuvelland. We zijn gespecialiseerd in ecologisch maaibeheer (op taluds) met machines voor kleinschalig beheer, ecologisch onderhoud van vestingwerken en groeves met behulp van klimmaterieel, kleinschalig bosbeheer, snoeien van hoogstamfruitboomgaarden, beheer van muurhagedisbiotopen en bestrijding van de Japanse duizendknoop. Ecologisch beheer bij CNME is maatwerk voor mens en natuur. Er is altijd aandacht voor betrokkenheid vanuit de omwonenden en gebruikers van een gebied.

De Teamleider Ecologisch Beheer draagt zorg voor het plannen en uitvoeren van het ecologisch beheer, zoals overeengekomen met de Gemeente Maastricht in de vorm van een gemeentelijke opdrachtomschrijving. Daarnaast verwerft de Teamleider actief extra opdrachten, binnen en buiten de Gemeente Maastricht, die passen binnen de doelstellingen van CNME op het gebied van ecologisch beheer.

Organisatie

De Teamleider ecologisch beheer is een spil in het uitvoerend werk van CNME. Hij/zij is voortdurend bezig de organisatie van het werk te professionaliseren. De Teamleider stuurt het team Ecologisch Beheer aan, acquireert en maakt offertes, onderhandelt, onderhoudt (gemeentelijke en overige) netwerken, draagt de verantwoording voor zijn team en legt verslag (administratief en financieel).

De Teamleider verzorgt de  communicatie omtrent beheerteam, beheerprojecten, natuurgebieden en stadsnatuur. De Teamleider vertegenwoordigt CNME in externe contacten. De Teamleider wordt geacht boegbeeld te zijn van zijn afdeling, binnen en buiten de organisatie. H/zij is aanspreekpunt voor omwonenden, ambtenaren en ondernemers en neemt mee:

– Ervaring met het coördineren en plannen van operationeel natuurbeheer;
– Kennis van ecologische processen en soorten;
– Een visie op relevante kansen en ontwikkelingen in het werkgebied;
– Specialistische kennis bij de organisatie en uitvoering van natuurbeheer.

Taken, vereisten en competenties

• Opstellen en in samenspraak met gemeente Maastricht vaststellen van het jaarprogramma ecologisch beheer.

• Uitvoering geven aan het jaarprogramma ecologisch beheer voor de Gemeente Maastricht.

• Toezien op monitoring en de jaarlijkse verslaglegging daarvan.

• Deelname aan diverse overlegsituaties ten behoeve van opstel, uitvoering en monitoring.

• Acquisitie van extra opdrachten (inclusief het maken van offertes), binnen en buiten de Gemeente Maastricht.

• Opstellen van werkplanning, begrotingen en meerjarenplan.

• Advisering op NME beleid en ecologisch natuurbeheer.

• Advisering op met betrekking tot natuur en stedelijk groen aan bedrijven en particulieren.

• Coördineren en verzorgen van cursussen en natuurwerkdagen.

• Verzorgen van projectvoortgangsrapportages.

• Administratieve en financiële verslaglegging en verantwoording.

• Zorgdragen voor een veilige werkomgeving en uitvoering geven aan het ARBO-beleid binnen het beheerteam.

• Projecten leiden, zoals ecologische begeleiding consolidaties, stadsmuren, inhaalslag groenbeheer vestingwerken, aanleg groengebieden en bloemrijke bermen.

• Aanzet geven tot het aanvragen van subsidies namens CNME.

CNME zoekt een ervaren leidinggevende, met passie voor natuur én mensen. Hij/zij heeft kennis van ecologisch beheer en ervaring met het betrekken van mensen bij natuur. De kandidaat bezit een HBO niveau, door opleiding en/of ervaring verworven. Leidinggevende ervaring is een harde eis en ervaring met het opstellen van jaarplannen en het organiseren van de uitvoering daarvan, is gewenst. 

De kandidaat beschikt over een netwerk van mogelijke opdrachtgevers en klanten, of heeft  bewezen in korte tijd een relevant netwerk te kunnen opbouwen. CNME zoekt een positief ingestelde, motiverende persoonlijkheid, die niet bang is om zaken aan te pakken en te verbeteren. 

Technische kennis van onderhoud en het up-to-date houden van een machinepark is een voordeel, net als eventuele ervaring met klimmaterieel en publieksvoorlichting. Kennis van en affiniteit met natuur in de stad is eveneens in het voordeel van de gezochte kandidaat.

Inschaling en bijzonderheden

De functie is, afhankelijk van kennis en ervaring, ingeschaald in schaal 10 van de CAO CAR-UWO. 

Weekend- en avondwerk kan voorkomen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij in de regio woont, dan wel zich hier wil vestigen. Voor nadere informatie over de procedure kunt u terecht bij dhr. Michel Leinders, hoofd bedrijfsvoering. Inhoudelijke informatie over de functie krijgt u desgewenst van mevr. A. Viegen, directeur. Bedien zijn doorgaans op werkdagen bereikbaar bij CNME: Tel 043-3219941.

Procedure

Kandidaten worden gevraagd om uiterlijk 26 juni 2020 hun interesse kenbaar te maken.  In de eerste week van juli vinden de eerste ronde van gesprekken plaats. Bedoeling is om in de tweede week van juli tot afronding met de beoogde kandidaat te komen. De wens is om het dienstverband uiterlijk 1 september 2020 in te laten gaan.

Reageer met motivatiebrief en CV naar:
CNME t.a.v. Michel Leinders
Capucijnenstraat 21-C19
6211 RN Maastricht

Of stuur een email aan: michel.leinders@cnme.nl
terug naar overzicht