Landschappelijke aanplantregeling

Aanmelden (tijdelijk) niet meer mogelijk

Momenteel is het helaas niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Indien er weer een regeling geopend wordt, zal dit gecommuniceerd worden via de betreffende gemeente en zal het aanvraagformulier weer geopend worden.

Creëer meer landschap in jouw eigen omgeving

Dankzij financiële ondersteuning van gemeenten biedt CNME een aanplantregeling voor bezitters van huisweides, erven en percelen waarmee zij hun eigen omgeving landschappelijk kunnen verrijken tegen een kleine financiële bijdrage. Met deze aanplantregeling waarborgen we samen het Limburgs landschap in en rondom dorpskernen én stedelijke gebieden met cultuurhistorische waarden. Daarnaast draagt landschappelijke beplanting bij aan een gezonde groene leefomgeving waar mens, plant en dier kunnen samenleven.

Aangesloten gemeenten:

 • Maastricht
 • Gulpen-Wittem
 • Meerssen
 • Eijsden- Margraten
  Inwoners van gemeente Eijsden-Margraten moeten dit aanvraagformulier invullen. Er gelden speciale voorwaarden binnen deze gemeenten

Voorwaarden om je aan te melden

 1. De deelnemer is woonachtig of betreffende perceel is gelegen in een van bovengenoemde gemeenten en is eigenaar van het betreffende grondstuk. Indien er sprake is van pacht zal de eigenaar de aanvraag moeten indien.
 2. De regeling omvat het beschikbaar stellen van bomen en bosplantsoen en indien noodzakelijk boombescherming incl. toebehoren voor aanplant op geschikt bevonden plekken, daar waar de betreffende gemeente deze regeling ondersteund. Zadenmengsels zijn enkel beschikbaar binnen gemeente Maastricht. Geef weer hoeveel bomen of hoeveel strekkende meter heg u denkt te willen realiseren in het formulier bij ‘vragen en opmerkingen’.
 3. De financiering wordt verzorgd door uw gemeente en een eigen bijdrage door de deelnemer. De deelnemer betaalt een eigen bijdrage van 25% van de totale kosten, inclusief BTW.
 4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de realisering van de aanplant, alsook het onderhoud en beheer na aanplant. In overleg met de aanmelder bestaat de mogelijkheid om een educatieve en publieke plantactie te organiseren door CNME.
 5. Indien contract getekend is de aanvrager verplicht de financiële bijdrage te voldoen bij de kweker op moment van afhalen bestelling.
 6. Indien gepland, volgt de deelnemer een instructieavond, enkele weken voor de beschikbaarstelling van het plantmateriaal. Hiervoor ontvang je t.z.t. meer informatie over.
 7. Deelnemers worden geadviseerd een beheercursus voor landschapselementen en hoogstamfruitbomen te volgen. Indien u deze aanvraag indient ontvangt u een bericht zodra er cursussen gepubliceerd worden.
 8. De deelnemer geeft de kadastrale kaart door van het betreffende perceel. De kadastrale kaart is te raadplegen via www.kadastralekaart.com.
 9. Er worden alleen bomen/struiken/wildbloemen mengsel aangeleverd die van oudsher in het gebied voorkomen, te beoordelen door CNME.
 10. Er worden geen meidoorns in buffergebieden aangeplant. Dit geldt ook binnen een straal van 500 meter rond een boomkwekerij of laagstam-fruitboomgaard.
 11. CNME maakt een afspraak met de aanmelder om op locatie, een beplantingsplan op te stellen, hoeveelheden vast te stellen en wensen te inventariseren.
 12. De aanplant wordt gerealiseerd rond de woonkernen, gekoppeld aan de bebouwing en in het buitengebied. Deze regeling geldt zowel voor boerderijen als voor niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. Indien scholen of andere maatschappelijke instellingen, industrieterreinen en bedrijven zich aanmelden kan er overleg met desbetreffende gemeente plaatsvinden. Compensatie- en/of herplant verplichtingen alsook de invulling van siertuinen zijn uitgesloten van deelname.
 13. De deelnemer zal zorg dragen voor een deugdelijke bescherming van het plantmateriaal middels beschermende rasters. Voor de bomen worden boompalen en boomkorven ter beschikking gesteld indien van toepassing.
 14. Deelnemers verplichten zich tot het in stand houden van aangekochte materiaal (bomen/struiken/bloemenweide) gedurende 20 jaar na aanplant.
 15. Indien er geen contract gesloten wordt met aanvrager dan kan dit door een e-mail te sturen met argumentatie. Zodra een contract getekend is, is dit bindend en rechtsgeldig.
 16. Aanmeldingen worden verwerkt in chronologische volgorde en beoordeeld op volledigheid. Indien beschikbare budget verbruikt is worden resterende aanmeldingen op de wachtlijst geplaats tot nadere berichtgeving en wordt de aanmelder geïnformeerd hierover.